Javni poziv

MODRA ŠPILJA d.d.
21 485 KOMIŽA
Ribarska 72

Tel : 00385 21 713 279
Fax: 00385 21 713 098
E- mail: administracija@modra-spilja.hr
MB 03040054
OIB 30953977438
Komiža, 05.04.2022.
Broj: 61/2022

Temeljem odluke Uprave od dana 04.04.2022 godine Modra špilja d.d. raspisuje

J A V N I      P O Z I V
za podnošenje ponuda radi uzimanja
u zakup poslovnog prostora
RIBLJI RESTORAN KOMIŽA u Komiži

  • Daje se u zakup RIBLJI RESTORAN KOMIŽA u Komiži, Riva Sv. Mikule.
  • Prostor se sastoji od restoranskog prostora, kuhinjskog prostora, šanka, dva priručna skladišta, sanitarnih čvorova za goste i osoblje, terasa, liftova, podkrovlja sveukupne površine 245m2, kao i štekata površine 110m2.
  • Objekt se daje u zakup na razdoblje od 01.05.-31.12.2022. godine

 

UVJETI:
1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani RH sa sjedištem odnosno prebivalištem na području RH.

  • plaćanje zakupnine u dva obroka.
  • preuzimanje plaćanja komunalnih usluga ( voda, odvoz smeća ), telefon, troškovi električne energije i najam javne površine.
  • Ponudu slati u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj – RIBLJI RESTORAN KOMIŽA“
  • Modra špilja d.d. pridržava pravo poništiti javni poziv ne navodeći razlog.

Ponude sa ponuđenom cijenom najma dostavite na adresu ili E-mail: administracija@modra-spilja.hr u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči grada Komiže i na stranicama www. modra-spilja.hr

Za sve informacije može se obratiti na telefon 021 713 095 ili 021 713 566