Shares

  • Temeljni kapital Društva Modra špilja d.d. iznosi 38.632.250 kuna kuna i sastoji se od 3.863.225 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna.
  • Redovne dionice Društva uvrštene su na redovno tržište Zagrebačke burze 2020. godine i označava je simbol MDSP-R-A.
  • Dionice se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., sa sjedištem u Zagrebu (“SKDD”), u nematerijaliziranom obliku, pod oznakom vrijednosnog papira MDSP-R-A i ISIN oznakom HRMDSPRA0005
  • Društvo, u skladu s pozitivnim propisima osigurava redovan pristup informacijama o svom radu i djelovanju, kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica (cjenovno osjetljive informacije).
  • Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.